ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Отсъствия и отписване от ДГ

ОТСЪСТВИЯ
(1) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

(2) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.
(3) Отсъствията на децата по ал.2 по семейни причини са на основание чл.10 а /Нов – ДВ, бр. 75 от 2021 г./от Наредба № 5 от 20216 г.

Децата могат да отсъстват по желание на родителите след писмено  уведомяване  на директора – попълване на Заявление с посочване на периода.

Отсъствията, направени в посочения период  са отсъствия по уважителни причини.

(4)  Отсъствие децата от 2, 3 и 4 група е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

ОТПИСВАНЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА
Отписването на децата от детската градина се извършва чрез писмено заявление/може да изтеглите в сайта/ от родителите до директора на детската градина и изтегляне на документите на детето.
Отписването на децата от детската градина се извършва в следните случаи:
1. По волята на родителите;
2. Преди постъпването му в първи клас;
3. При неспазване на разпоредбите на Правилника за дейността на детската градина;

Преместването на децата от детската градина се извършва с  писмено заявление от родителите до директора на детската градина. Преместването на деца в други образователни институции става с приключване на Лично Образователно Дело/ЛОД/.

На основание чл.8, ал.3 от ЗПУО и ДОС за предучилищното образование и по желание на родителите, дете може да бъде записано в училище с навършени 6 г. като родителят заяви това писмено към директора на детската градина, преди началото на предстоящата учебна година. 

Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование  се осъществяват при условията чл.2 от Наредба за дейностите в детските градини в община Марица и чл.4 от Наредба № 3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини.
При намаляване броя на децата в групите, по време на официални празници и ваканции или при аварии и други непредвидени ситуации, се сформират сборни групи. При възможност се спазва възрастовия признак на разпределение на групите. През летните месеци: от месец юни до месец август, детската градина работи със сборни групи.