ДГ "Здравец"

Детска градина в село Граф Игнатиево

ДГ Здравец - Граф Игнатиево

Детска градина” Здравец” е съвременен тип детско заведение. Тя има собствен стил и облик и е желана от децата жизнена среда за индивидуално-личностното им съзряване чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес, управлението и формите на работа със семейството и обществеността. Децата се възпитават и обучават в съответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет. При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи. 

Усилията на екипа са насочени към осигуряване качествено обучение, възпитание и социализация чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите, утвърждаване на детската градина като конкурентноспособна среда – център за творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.

Детската градина работи с екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.  

Актуални новини