ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Програмна система

Програмната система на Детска градина „Здравец“ с. Граф Игнатиево е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинение на обща цел. Тя е концепция за реализиране на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование и определя принципите, подходите, методите и организационните форми на педагогическото взаимодействие в детската градина.

В детската градина се приемат деца от 3 до 6 годишна възраст, а при наличие на свободни места и на 2 навършени години.

Целите на програмната система са създаване на условия за ранно детско развитие и подготовка на детето за училище, прилагане на образователни модели, съобразно европейските ключови компетенции и целите на стратегията на детската градина за подобряване на образователните постижения на децата, овладяване на български книжовен език като основа за опознаване на света, за общуване, за разширяване на познанието и систематизиране на детския опит в мултикултурна среда.

ПОДХОДИ  на ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Хуманно-личностен подход:

 • Личният опит е в основата на субективния опит – детската градина осъзнава и систематизира стихийния опит на детето;
 • Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез съчетаване словесните с игрови, нагледни и практически интерактивни техники;
 • Придобиване от детето на културни компетенции чрез водещата игрова дейност;
 • Търсене на индикатори за вътрешната динамика на игра и усвояване, на познаване и креативност;
 • Осигуряване условия за разгръщане на индивидуалността – стабилност, присъединяване и приемане, самоуважение и толерантност.

Рефлексен и ценностно – ориентиран подход:

 • Развитие на самооценка, самоконтрол – саморегулация при решаване на игрови, практически и познавателни задачи;
 • Интегриране на всички процеси на взаимодействие, които развиват детската индивидуалност с цел стимулиране на представи, умения и компетенции;
 • Стимулиране на междукултурната рефлексия в европейското образователно пространство.

Комуникативно-експресивен и креативен подход:

 • Разчита се на неформални контакти, общи желания, идеи и проекти;
 • Подпомага се индивидуалната експресивност на детето;
 • Развиват се комуникативни умения, за самооценка и работа с другите – в малки групи и в екип.

Ситуационен подход:

 • Създаването на специално организирани ситуации и използването на непреднамерено възникващите – поставяне на всяко дете в благоприятна позиция, осигуряваща неговото емоционално и интелектуално благополучие.

 

Комплексен подход:

 • Взаимно допълване на всички основни и подпомагащи социално-педагогически фактори за осигуряване на пълноценен живот на децата сред положително настроени връстници и възрастни.
  • ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОСНОВНА ФОРМА – ПЕДАГОГИЧЕСКА СИТУАЦИЯ

За постигане на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование, в детската градина се провеждат задължително регламентирани ситуации предимно под формата на игра.  Тя се организира само  в учебно време, чрез интегриране на възпитание и обучение, съобразени с  личния предметно-практически опит на детето в групата. Педагогическите ситуации са обучаващи, игрово-познавателни и практични. Провеждат се по следните Образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са дейности, организирани от учителя, съобразно интересите и потребностите на децата. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват  отделни компетентности от определените в държавния образователен стандарт за предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване живота на децата. Провеждат се както следва:

 • За периода на учебно време /15 септември – 31 май/ като незадължителни, нерегламентирани педагогически ситуации, празници и развлечения;
 • За периода на неучебното време /1 юни – 14 септември/.

В детската градина се провеждат следните допълнителни форми: спортни празници, различни видове игри, разходки, мини образователни проекти на групите или на ДГ, тържества, празници и развлечения, посещения на театрални постановки, работа в ателиета, творчески занимания по интереси, групови дейности за изграждане на позитивни междуличностни взаимоотношения и екипна работа, отбелязване на рождени и имени дни и други.

Във всички групи, извън времето за провеждане на педагогическите ситуации се реализират също така ежедневни допълнителни форми: утринна гимнастика, подготовка за закуска/обяд и закуска.

Допълнителни форми, които са извън дневната организация на детската градина:

Организират се по желание на родителите със заплащане от тяхна страна.

 • Модерни и и народни танци
 • Английски език
 • Футбол

/Тези допълнителни форми не пречат на провеждането на основните и допълнителните форми в дневната организация/

 

 1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на децата. Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и завършва на 31 май на следващата календарна година. Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените работни дни са учебни за децата. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето. Броят на педагогическите ситуации и образователните направления са, както следва:

Образователно направление Първа група Втора група Трета група Четвърта група
Български език и литература 1 2 3 4
Математика 1 1 2 3
Околен свят 1 2 2 2
Изобразително изкуство 2 2 2 2
Музика 2 2 2 2
Конструиране и технологии 1 1 2 2
Физическа култура 3 3 3 3
Общ брой 11 13 16 18 

 

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е: за първа и втора група от 15 до 20 минути , за трета и четвърта група от 20 до 30 минути .

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Годишното тематично разпределение е разработено, съгласно разпоредбите на чл. 30 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищно образование и представлява план за работа на учителя за постигане на заложените в съответната учебна програма цели на обучението, на очакваните резултати и за придобиване на общообразователна предучилищна подготовка. Отнася се за всички образователни направления и възрастови групи.

Методи и форми за проследяване на резултатите от предучилищното образование са:

 1. Наблюдение – процес от целенасочено наблюдение на детското поведение в различни ситуации в различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на цялата учебна година.
 2. Познавателна задача – задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два вида:
 3. Продукти от дейността на децата – по време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни видове дейности, то създава различни по характер продукти (фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластилинови фигури и форми, и др.).
 4. Социометрични методи – в хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и продължава до края на подготвителна група.Портфолиото онагледява етапите през които преминава детето, прави ги “видими” и помага на детския учител да направи съответни изводи и препоръки относно по-нататъшното личностно развитие на детето, и по този начин може да подпомогне и родителя. Портфолио на групата –от първа възрастова група до завършване.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Механизмът се определя от основен приоритет № 3 в Стратегията на детската градина: Партньорство, координация и сътрудничество с родители, родителски активи, институции и обществени организации

Сътрудничеството и взаимодействието с родителите е важен фактор за възпитанието на детето. Сътрудничеството с родителите се осъществява в две посоки – по посока –  група и посока – детска градина. Формите могат да бъдат групови и индивидуални.

Индивидуалните са разговор /среща/ с родителя с уговорка или при необходимост във време удобно и за двете страни. Разговорът може да бъде

 • Първоначален
 • Информативен
 • Инцидентен

Други форми на сътрудничество са консултации, устни съобщения, известие във вайбарска група, чрез и-мейл, sms, мобилен телефон и др.

Групови форми на сътрудничество са родителски срещи, срещи с членовете на родителския актив и родителите, членове на обществения съвет.

За периодично предоставяне на информация се използват родителското табло, сайта на детската градина и вайбарската група към ДГ.

Сътрудничество между детската градина с други педагогически специалисти и институциите, подпомагащи дейностите на детската градина. Формите на сътрудничество с различните институции са: индивидуални консултации; групови срещи; лектории; съвместни празници; клубове, беседи, кръгла маса ,благотворителни акции, чествания и т.н.