ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Проекти и национални програми

ДГ“Здравец“ участва в проекти и национални програми. 

Участие по ПМС 129 – Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта за 2019/2020 г.

Участие по Програма на фонд Земеделие – „Училищен плод“, Училищно мляко“за учебна 2019/2020 г.

Участие в проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР приключил през 2012-2013г.
Участие по проект ИКТ – получена интерактивна дъска
Национална стратегия за насърчаване на грамотността /2014-2020/ с планирани дейности през учебната 2019/2020 г.

Участие в BG05M2OP001-3.005, проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Участие по проект „Еразъм“ + PROJEXPO, бенефициент - НПО Белгия, партньори - НПО Словакия и НПО България