ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Мисия и визия

Мисия на детското заведение е да даде качествено възпитание и подготовка на децата от предучилищна възраст, да постави основата за формиране на личности със социално поведение и мислене, знаещи, можещи, с високо самочувствие, широки интереси и творчески нагласи, съхранили своята национална идентичност и уважаващи индивидуалните и културни различия.

Визия

Детска градина” Здравец” е съвременен тип детско заведение. Тя има собствен стил и облик и е желана от децата жизнена среда за индивидуално-личностното им съзряване чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес, управлението и формите на работа със семейството и обществеността. Децата се възпитават и обучават в съответствие с европейските ценности за личностно развитие и просперитет. При педагогическото взаимодействие се прилагат иновативни методи и подходи. 

Усилията на екипа са насочени към осигуряване качествено обучение, възпитание и социализация чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите, утвърждаване на детската градина като конкурентноспособна среда – център за творчество и сътрудничество между деца, родители и учители.

Детската градина работи с екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.