ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Нормативни документи

Прикачени документи

Правилник за дейността
Модел на взаимодействие със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина
План за дейностите по БАК
План за дейностите по БДП
План за квалификационната дейност
План за приобщаващото образование
План за празници и развлечения 2023-2024
План за взаимодействие с родителите
План за превенция на тормоза и насилието
План за повишаване на грамотността
Годишен план 2023-2024
План за тематичната проверка
Вътрешни правила, регламентиращи реда и начина за провеждане на рационално хранене
Правила за безопасност на децата в компютърната мрежа
Правилник за пропускателния режим
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за превенция на отпадането на деца от образователната система
Правила за достъп до информацията и архивите
Процедура по преминаване от целодневна в самостоятелна форма на педагогическо взаимодействие
Процедура за отчитане и регистриране на отсъствията
Стратегия за развитие на детската градина 2020-2024
Етичен кодекс