ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Логопед

От учебната 2021/2022 г в ДГ "Здравец" помощ на децата с говорни нарушения и дефицити оказва логопед. Заниманията се провеждат 1 път седмично през целия  работен ден и са съобразени с дневната организация в групите.

Логопедът осъществява диагностична, консултативна, корекционно-терапевтична и профилактична дейноствъв връзка с всички езикови и говорни нарушения.

  • Логопедът извършва оценка на детското речево развитие, на потенциала, специфичните нужди и ограниченията в общуването
  • Провежда индивидуални консултации с деца, родители и учители
  • Изготвя индивидуални терапевтични планове на деца със специални  образованелни потребности в сътрудничество с други специалисти - психолог, ресурсен учител, учители, родители
  • Извършва превенция на езикови и говорни нарушения
  • Извършва терапия на езикови и говорни нарушенияна всички деца с комуникативни нарушения въз основа на оценката на техните индивидуални потребности
  • Прилага програми за превенция и стратегии за подобряване на артикулацията и фонологичното осъзнаване
  • Включва родителите в терапевтичния процес - провежда регулярно индивидуални срещи с родителите на децата с комуникативни нарушения, запознава ги с поставените терапевтични цели и дава обратна връзка след всяка проведена терапия
  • Участва активно в процеса на приобщаване на всички деца в детската градина

          Навременната логопедична терапия е предпоставка за преодоляване или компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст, както и за осъществяване на превенция по отношение както на говорното развитие, така и на писмените умения.