ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Условия за прием

В ДГ “Здравец” се приемат деца от 3 до 7 години, а при наличие на свободни места в групите и деца, навършили 2 години. Приемът е целогодишен. Родителите се запознават с условията и правилника за дейността на детската градина.

Предучилищното образование е задължително за децата на 4, 5 и 6 – годишна възраст, като родителите избират вида на организацията на предучилищно образование по чл. 14 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.

Документи за записване:

1. Заявление от родителите;

  • Заявленията се завеждат с входящ номер.
  • Заявления за приемане на деца за следваща учебна година се подават от 1 януари до 30 юли на текущата календарна година.

2. Копие от удостоверението за раждане на детето;
3. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в детската градина;
6. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ,бр. 45от2005г.);
7. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
8. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози.

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

Приемът на документите се извършва от директора или упълномощено от него лице и се входират в Дневник за входяща и изходяща кореспонденция.

Броят на групите и броят на децата в група в детската градина се определят от директора, след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини.

Прикачени документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДГ